لینکستان
درباره ما


حسین آریایی نژاد

ایمیل : Aryaei2013@yahoo.com

Myspace Backgrounds


  • نویسنده : حسین آریایی نژاد
  • تاریخ : -
 

 http://hesabdar2012.blogfa.com/

1- کدام مورد،از وظایف بازرس قانونی می باشد؟

الف)اظهارنظر در مورد تایید و صحت و درستی صورتهای مالی یا عکس آن

ب)گزارش وقوع جرم از ناحیه مدیران به مراجع قضایی

ج)حضور دایم در جریان کلیه فعالیت های تجاری

د)همه موارد

 

2- سازمان اداری موسسات حسابرسی، فاقدکدام یک از طبقات زیر می باشد؟

الف)کمک حسابرسان                                        ب)همکاران حسابرس

ج)حسابرسان ارشد                                           د)مدیران

 

3- امضای گزارشات حسابرسی،جزو وظایف کدام یک از طبقات است؟

الف)مدیران                                                    ب)حسابسان ارشد

ب)شرکا                                                        د)همکاران حسابرس

 

4- کدام مورد،به استقلال حسابرس خدشه وارد می کند؟

الف)هدایای صاحب کار                                    ب)منافع وابستگان حسابرس در شرکت مورد رسیدگی

ج)ارتباط تجاری با صاحبکار                             د)همه موارد

 

5- بررسی کنترلهای داخلی،در کدام حسابرسی صورت می گیرد؟

الف)اختیاری                                                  ب)نهایی

ج)ضمنی                                                       د)هیچ کدام

 

6- کدام یک از حسابرسی های زیر،از انواع حسابرسی از نظر زمان انجام کار می باشد؟ 

الف)مداوم                                                     ب)حسابرسان ارشد

ج)نهایی                                                        د)همه موارد

 

7- کدام یک از گزارشات زیر،با بقیه موارد، تفاوت دارد؟

الف)مشروط                                                  ب)مقبول

ج)مثبت                                                        د)بدون قید و شرط

 

8- تفاوت کنترلهای داخلی اداری با کنترلهای داخلی مالی و حسابداری،کدام است؟

الف)تاثیر بر صورت های مالی                           ب)زمان اجرای آن ها

ج)بودجه اجرای آن ها                                       د)هیچ کدام

 

9- گزارش حسابرسی؛روی کدام سربرگ درج می گردد؟

الف)کاغذ معمولی                                         ب)شرکت مورد رسیدگی

ج)موسسه حسابرسی                                     د)رییس موسسه حسابرسی

 http://hesabdar2012.blogfa.com/

10- کدام یک از موارد زیر؛از منابع اطلاعاتی مربوط به کنترل داخلی محسوب می شوند؟

الف)کاربرگ ها و برنامه حسابرسی صاحب کار 

ب)نمودار سازمانی

ج)شرح وظایف کارکنان

د)همه موارد

 

11- مالکیت کاربرگ های حسابرسی،از آن کیست؟

الف)صاحب کار                                            ب)حسابرس یا موسسه حسابرسی

ج)بازرس قانونی                                           د)هیچ کدام

 

12- کدام یک از کنترل ها(پرسشنامه یا نمودار گردش عملیات)،نقاط ضعف کنترل داخلی را مشخص تر نشان می دهد؟

الف)نمودار گردش عملیات                              ب)پرشنامه کنترل داخلی

ج)هیچ کدام                                                  د)موارد1و2

 

13- کدام یک از پرونده های زیر،جزو پرونده های دایمی شرکت حسابرسی هستند؟

 

الف)سرمایه گذاری ها                                    ب)اساسنامه

ج)موجودی نقد و بانک                                   د)موجودی کالا

 

14- صلاحیت و آموزش فنی،جزو کدام یک از استانداردهای حسابرسی است؟

 

الف)گزارشگری                                            ب)اجرای عملیات

ج)عمومی                                                    د)هیچ کدام

 

15- همه موارد زیر،از وظایف حسابرسان ارشد می باشند،بجز:

 

الف)تقسیم کار بین حسابرسان                           ب)استخدام کارمندان جدید

ج)بررسی کاربرگ های حسابرسی                    د)تنظیم گزارش حسابرسی برای تایید شریک یا مدیر

 

16- گزارش وقوع جرم از ناحیه مدیران به مراجع قضایی،توسط کدام یک از افراد زیر،صورت می گیرد؟

 

الف)حسابرس ارشد                                        ب)بازرس قانونی

ج)مدیریت واحد حسابرسی                               د)مدیر عامل

 

17- گزارش حسابرسی،باید چگونه باشد؟

 

الف)شفاهی                                                  ب)کتبی

ج)گاهی شفاهی و گاهی کتبی                            د)موارد 1و2

 

18- کدام آزمون،مانده ریالی حساب ها را اثبات نمی کند؟

الف)رعایت                                                ب)محتوی

ج)سایر آزمون ها                                        د)موارد1و2

 

19- کدام یک از اصول زیر،مربوط به ضوابط و موازین حرفه ای حسابرسان مستقل می باشد؟

الف)اهمیت                                                ب)افشای حقایق

ج)راز داری                                              د)همه موارد

 

20- آیا انتخاب روش های مشترک و یکنواخت برای برقراری سیستم کنترل داخلی در همه دستگاه ها امکان پذیر است؟

الف)در بعضی موارد،امکان پذیر است.             ب)در دستگاه های دولتی،امکان پذیر است.

ج)خیر                                                       د)بله

 http://hesabdar2012.blogfa.com/

21- وظیفه امضای گزارشات حسابرسی در بخش دولتی،بر عهده چه کسانی است؟

الف)کمک حسابرسان                                    ب)حسابرسان یا موسسه حسابرسی

ج)حسابداران ارشد                                        د)مدیران

 

22- اثبات وجود زمین و ساختمان،به چه ترتیب صورت می گیرد؟

الف)مشاهده عینی                                         ب)وجود ریز ارقام تشکیل دهنده

ج)رویت سند                                               د)موارد 2و3

 

23- مسئول اصلی صورت های مالی،چه کسانی هستند؟ 

الف)حسابرسان                                            ب)حسابداران

ج)مدیران                                                   د)شرکاء

 

 http://hesabdar2012.blogfa.com/

 
دسته بندی : پیشرفته 1